Brugerbetingelser

Ved brug af denne hjemmeside, accepterer du følgende brugerbetingelser uden nogen form for begrænsninger eller forbehold. Du bedes derfor venligst læse nedenstående betingelser grundigt igennem, før du gør brug af hjemmesiden. Betingelserne kan på et hvilket som helst tidspunkt blive ændret ved en opdatering af denne meddelelse. Du er underlagt sådanne efterfølgende ændringer og bør derfor besøge hjemmesiden med regelmæssige mellemrum for at blive opdateret på de gældende betingelser, som du er underlagt. Ved at logge på og bruge hjemmesiden erklærer du, afhængigt af omstændighederne, at du på det pågældende tidspunkt er ansat hos og/eller på anden måde er blevet bemyndiget af det mæglerfirma eller den forsikringstager (nuværende eller kommende, alt afhængig af forholdene), der har de brugeroplysninger (dvs. brugernavnet og passwordet), som du benytter til at logge på, få adgang til og bruge hjemmesiden. Ved at logge på og bruge hjemmesiden erklærer du desuden, at din brug af hjemmesiden vil være i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder for eksempel forsikringslovgivningen og tilladelser, national lovgivning om beskyttelse af personoplysninger samt de gældende retningslinjer, som du måtte have modtaget fra American International Group, Inc. eller dennes datterselskaber og tilknyttede selskaber (samlet benævnt "AIG") og i forbindelse med dit arbejde for eller på vegne af det mæglerfirma, der har dine login-oplysninger og/eller dennes kunder eller forsikringstager (nuværende eller kommende, alt afhængig af forholdene), på hvis vegne du har bemyndigelse til at få adgang til hjemmesiden i det omfang, de finder anvendelse. Samtidig accepterer du at holde AIG skadesløs for faktiske eller truende sager som følge af din faktiske eller påståede misbrug af hjemmesiden, herunder for eksempel hvis du ikke overholder disse brugerbetingelser, eller det påstås, at du ikke har overholdt disse brugerbetingelser.

Derudover accepterer du - i det omfang du har adgang til hjemmesiden ikke som forsikringsgiver, men snarere som en bemyndiget repræsentant for en forsikringstager - at indholdet og andet materiale, der er tilgængeligt på hjemmesiden, alene stilles til rådighed som generel oplysning, og at du i det nødvendige omfang vil rådføre dig med og indhente juridisk, lovgivningsmæssig, regnskabsmæssig eller anden relevant rådgivning for så vidt angår de oplysninger og det andet materiale, der er stillet til rådighed på hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er materialet på denne hjemmeside stillet til rådighed som det er og uden nogen form for udtrykkelige eller underforståede garantier. AIG fraskriver sig alle udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder for eksempel underforståede garantier om funktionalitet og egnethed til særlige formål. AIG garanterer ikke, at funktionerne indeholdt i materialet på hjemmesiden vil være uden nedbrud eller fejlfri, at mangler vil blive udbedret, eller at hjemmesiden eller serveren, som stiller hjemmesiden til rådighed, er virusfri eller ikke indeholder andre skadelige elementer. AIG udsteder desuden ingen garantier for brugen eller resultaterne af brugen af det materiale, der findes på hjemmesiden, for så vidt angår materialets rigtighed, nøjagtighed, pålidelighed mv. Du (og ikke AIG) påtager dig alle omkostninger i forbindelse med nødvendige eftersyn, reparationer eller rettelser, såfremt der sker skade på din hardware eller software eller andet. Oplysningerne og beskrivelserne heri er ikke nødvendigvis fuldstændige beskrivelser af alle gældende vilkår, begrænsninger og betingelser og er alene givet som generel oplysning. Der henvises til den pågældende police eller den pågældende aftale om produkter eller ydelser. Hjemmesiden kan være forbundet med andre hjemmesider, der ikke vedligeholdes af AIG. AIG er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne hjemmesider. Et link til sådanne hjemmesider betyder ikke, at AIG har godkendt eller anbefaler sådanne hjemmesider eller deres indhold.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Til trods for at AIG bestræber sig på, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte og opdaterede, kan der være fejl eller udeladelser. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, garanterer AIG ikke for korrektheden af indholdet på hjemmesiden, og AIG eller en anden part, der har medvirket til at lave eller stille hjemmesiden til rådighed, hæfter under ingen omstændigheder - herunder for eksempel på grund af uagtsomhed - over for dig for direkte tab, tilfældige tab, indirekte tab, følgeskader eller pønal erstatning som følge af brugen af eller den manglende mulighed for at bruge materialet på hjemmesiden, selvom AIG eller en repræsentant, som er bemyndiget af AIG, er blevet informeret om muligheden for sådanne tab. AIG's samlede ansvar over for dig for al skade, tab eller retstvister kan under ingen omstændigheder overstige det beløb, som du måtte have betalt for at få adgang til hjemmesiden. AIG påtager sig ligeledes intet ansvar for og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på - eller virus, som kan påvirke - dit IT-udstyr eller andet udstyr som følge af din adgang til, brug af eller browsing på hjemmesiden eller din download af materiale, data, tekst, billeder, videoer eller lyd fra hjemmesiden.

BEGRÆNSNINGER I BRUGEN AF MATERIALE

Denne hjemmeside drives af eller på vegne af AIG, og indholdet på hjemmesiden tilhører AIG og/eller ifølge licens til AIG. Medmindre AIG har givet sin udtrykkelige tilladelse, må intet materiale på denne hjemmeside eller en anden hjemmeside, der er ejet, drevet, licenseret eller kontrolleret af AIG blive kopieret, gengivet, uploadet, lagt ud, overført eller distribueret på nogen måde. Du må alene downloade materiale på hjemmesiden til eget brug, dog forudsat at du bevarer alle meddelelser om ophavsret og ejerskab på materialet. Du må ikke distribuere, ændre, overføre, genbruge, lægge ud igen eller bruge indholdet på hjemmesiden til offentlige eller kommercielle formål, herunder tekster, billeder, lyd og videoer, medmindre AIG har givet sin forudgående skriftlige tilladelse. AIG giver ikke nogen garanti for, at din brug af materialet på hjemmesiden ikke vil krænke tredjemandsrettigheder.

ANVENDELIG RET

Medmindre andet er udtrykkeligt anført heri, giver AIG ikke nogen erklæring om, hvorvidt materialet på hjemmesiden er egnet eller tilgængeligt i andre områder. De, der vælger at tilgå hjemmesiden, gør dette af egen fri vilje og er ansvarlige for, at lokal lovgivning overholdes. Medmindre det udtrykkeligt er anført heri, er oplysningerne på hjemmesiden ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe sikkerhed, forsikringsprodukter eller andre produkter eller ydelser, som AIG tilbyder. AIG tilbyder ikke og vil ikke sælge værdipapirer, forsikringsprodukter eller andre produkter eller ydelser, og - hvis AIG foretager et sådan salg - vil sådanne værdipapirer, forsikringsprodukter eller andre produkter eller ydelser ikke have retsvirkning i retsområder, hvor et sådant tilbud, opfordring, køb eller salg ville være ulovlig i henhold til værdipapir-, forsikrings- eller anden lovgivning i det pågældende retsområde. Nogle produkter og ydelser er ikke tilgængelige i alle retsområder.

EJENDOMSRETTEN TIL OPLYSNINGER

De oplysninger, som du overfører via hjemmesiden, vil blive behandlet som ikke-fortrolige og som om de ikke er underlagt nogens ejendomsret, og oplysningerne bliver AIG's ejendom, medmindre AIG og du, din kunde eller din repræsentant(er) har indgået en hemmeligholdelsesaftale, eller det drejer sig om personlige oplysninger eller fortrolige oplysninger, som du sender til AIG via hjemmesiden (uanset om dette sker pr. e-mail eller på anden måde, herunder data, spørgsmål, kommentarer eller forslag). Oplysninger, der ikke er personlige eller fortrolige, kan bruges til alle formål, herunder for eksempel i forbindelse med gengivelse, opfordringer, videregivelse, overførsel, offentliggørelse, udsendelse eller meddelelser. AIG kan bruge de ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, der er indeholdt i den kommunikation, som du sender til AIG via hjemmesiden eller på anden måde, til et hvilket som helst formål, herunder for eksempel udvikling og markedsføring af produkter ved brug af sådanne oplysninger, medmindre andet tydeligt angives af dig ved overførelsen.

VAREMÆRKER OG OPHAVSRET

AIG ejer alle varemærker, servicemærker, varenavne, logoer og ikoner. Intet på hjemmesiden kan fortolkes til indirekte eller på anden måde at give en licens eller ret til at bruge de varemærker, der er brugt på hjemmesiden uden AIG's skriftlige tilladelse. Det er strengt forbudt at bruge varemærkerne på hjemmesiden eller andet indhold på hjemmesiden, medmindre andet er anført. Billederne på hjemmesiden ejes af AIG, eller AIG har tilladelse til at bruge de pågældende billeder. Hverken du eller en person, som du har bemyndiget, må bruge sådanne billeder, medmindre AIG har givet sin særlige godkendelse. Enhver uberettiget brug af billederne kan udgøre en overtrædelse af ophavsretslovgivningen, varemærkelovgivningen, lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger samt markedsføringslovgivningen. Ovenstående begrænser dog ikke dine ufravigelige rettigheder under ophavsretsloven.

SOFTWARELICENSER

Du accepterer, at den software, der er tilgængelig for dig eller gives til dig på hjemmesiden, kan indeholde teknologi, der er underlagt streng kontrol i henhold til eksportkontrollovgivningen i USA og andre lande og retsområder. Du accepterer ikke at ville overføre eller eksportere sådant software i strid med gældende eksportkontrollovgivning. AIG tillader ikke, at software eller teknisk data downloades eller eksporteres fra hjemmesiden til et retsområde, hvor en sådan handling er forbudt i henhold til eksportkontrollovgivningen.

STATUS FOR DISPOSITIONER OG APPLIKATIONER OM E-HANDEL

Oplysningerne heri gives alene til generel oplysning, og det er ikke hensigten, at de skal udgøre en fuldstændig beskrivelse af de faktiske eller foreslåede dispositioner eller andre oplysninger, der er opsummeret heri. Oplysningerne i disse betingelser er indhentet fra kilder, der formodes at være pålidelige. Der gives dog ingen direkte eller indirekte garanti for så vidt angår oplysningernes rigtighed eller tilstrækkelighed.

Visse oplysninger heri vedrørende status for faktiske eller foreslåede dispositioner, der er opsummeret heri, herunder eventuelle foreslåede ændringer til sådanne oplysninger, og/eller ændringer, der er blevet anmodet om, kan være forsinkede i forhold til den egentlige ikrafttrædelsesdato eller tidspunktet for sådanne dispositioner.

Vi henviser til forsikringsselskabets skriftlige meddelelser vedrørende de dispositioner, der er opsummeret heri (herunder for eksempel de tilkendegivelser, betingede pristilbud, pristilbud, midlertidige og betingede aftaler, endelige midlertidige aftaler, policer og/eller tillæg, som forsikringsselskabet faktisk har udstedt), hvor de fuldstændige vilkår for dispositionerne angives, og som oplysningerne heri handler om.

Ved at tilgå og læse oplysningerne heri vedrørende de faktiske eller foreslåede dispositioner, som er opsummeret heri, erklærer du over for det forsikringsselskab, der er, eller som foreslås at være, part i en sådan disposition, at du er blevet behørigt bemyndiget af den forsikrede (nuværende eller kommende, alt afhængig af forholdene), som er part i en sådan disposition, til at få adgang til sådanne oplysninger på dennes vegne.

APPLIKATIONER OM E-HANDEL

Systemets tilgængelighed og svartider afhænger af vedligeholdelse og eventuelle ikke-planlagte afbrydelser. Derudover er al brug af og adgang til platforme/onlinesystemer, som du kan få adgang til via hjemmesiden eller på anden måde i forbindelse med hjemmesiden, underlagt de betingelser, der er anført i eventuelle aftaler indgået med AIG.

REGISTERBESKYTTELSE

Din brug af hjemmesiden, og din afgivelse af eller tilgang til personoplysninger skal ske i henhold til AIG's Politik For Anvendelse Af Personoplysninger http://www.aig.dk/privacy-policy