Vi er glade for at kunne annoncere, at AIG’s to nye europæiske operationer, American International Group UK Limited (AIG UK) i London og AIG Europe SA (AESA) med hjemsted i Luxembourg, per 1. december 2018 er operationelle. Omstruktureringen blev gennemført via overførsel af forsikringsvirksomhed fra AIG Europe Limited (AEL) til hhv. AIG UK og AESA, samt en fusion imellem AEL og AESA. Omstruktureringen blev godkendt af High Court of England og Wales den 25. oktober 2018. Omstruktureringen betyder, at vi kan imødekomme vores kunders forsikringsbehov efter at Storbritannien har forladt Den Europæiske Union.Denne hjemmeside blev oprettet forud for overførslen mhp. at give informationer om den juridiske omstrukturering, der blev gennemført den 1. december 2018. Du vil fortsat finde nyttige oplysninger og links herunder vedrørende omstruktureringen. Klik her for oplysninger om AIG’s forretningsmodel.

Brexit-oplysninger

AIG driver på nuværende tidspunkt virksomhed gennem en enkelt juridisk enhed: AIG Europe Limited (AEL), et britisk forsikringsselskab med filialer i Europa.  Vi er i gang med at omstrukturere AEL som følge af Storbritanniens beslutning om at forlade Den Europæiske Union (almindeligvis kendt som ”Brexit”). Ved at omstrukturere søger vi at fortsætte med at betjene vores forsikringstagere i Storbritannien og i hele Europa efter Brexit.

På disse sider vil du finde:

Baggrund

  • I marts 2017 annoncerede vi vores beslutning om at oprette et nyt europæisk forsikringsselskab i Luxembourg. Fra december 2018 foreslår AIG at have to forsikringsselskaber i Europa – ét i Storbritannien til at tegne britisk forretning, og ét i Luxembourg til at tegne forretning i EØS og Schweiz, som vil have filialer i hele EØS og Schweiz.
  • Som led i omstruktureringen vil AIG overdrage hele AEL's eksisterende britiske forsikringsvirksomhed til det nye britiske forsikringsselskab, og samtidig overdrage AEL's eksisterende europæiske virksomhed til det nye luxembourgske selskab. 
  • Den foreslåede omstrukturering vil blive gennemført gennem en juridisk proces, der kombinerer en forsikringsvirksomhedsoverdragelse (betegnet en Del VII-overdragelse) og en grænseoverskridende fusion, der er underlagt lovgivningsmæssige og retlige godkendelser.  Vi vil skrive til forsikringstagere, fordringshavere, mæglere og andre interessenter fra og med april 2018 mhp. at informere om den foreslåede omstrukturering, og hvordan den kan påvirke dem.
  • Efter omstruktureringen vil AIG have ét selskab i Storbritannien til at tegne britisk forretning og ét i Luxembourg til at tegne forretning i EØS-lande og Schweiz via dets netværk af filialer

Vi opfordrer dig til at besøge denne hjemmeside fra tid til anden, da der stilles flere oplysninger til rådighed, efterhånden som vores omstruktureringsplaner tager form.  Der henvises til vores ofte stillede spørgsmål for yderligere oplysninger om vores planer.


Ofte stillede spørgsmål

AIG driver i øjeblikket virksomhed i Europa gennem AIG Europe Limited, et forsikringsselskab, der er registreret i Storbritannien og autoriseret af Prudential Regulation Authority (PRA) og underlagt tilsyn af PRA og Financial Conduct Authority (FCA). Vi foreslår, at overdrage hele AELs forsikringsvirksomhed til to nyligt autoriserede forsikringsselskaber i AIG-koncernen (den foreslåede overdragelse). De to nyligt autoriserede forsikringsselskaber er American International Group UK Limited (AIG UK) og AIG Europe SA (AIG Europe). Hele den britiske forsikringsvirksomhed tilhørende AEL vil blive overdraget til AIG UK, og hele den europæiske forsikringsvirksomhed tilhørende AEL vil blive overdraget til AIG Europe

Den foreslåede overdragelse udgør en del af omstruktureringen, der bliver implementeret af AIG-koncernen som svar på Storbritanniens befolknings beslutning om at forlade Den Europæiske Union (EU) (almindeligvis kendt som ”Brexit”). Brexit-processen vil resultere i, at Storbritannien forlader EU den 29. marts 2019. Vi foretager den foreslåede overdragelse som led i vores større omstrukturering, der skal sikre, at vi kan fortsætte med at betjene vores eksisterende forsikringstagere og tegne ny forsikringsvirksomhed i hele Europa efter Brexit

Den foreslåede overdragelse vil blive udført gennem en kombineret forsikringsvirksomhedsoverdragelse i henhold til Del VII i Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) og en grænseoverskridende fusion i henhold til det europæiske grænseoverskridende fusionsdirektiv (fusionen). Yderligere oplysninger om den juridiske proces vil blive tilvejebragt i marts 2018.

Det forventes, at den foreslåede overdragelse vil træde i kraft den 1. december 2018. Vi vil kontakte forsikringstagere, fordringshavere og andre interesserede parter fra april 2018 og fremover for at give dem yderligere oplysninger om den foreslåede overdragelse, oplysninger om hvordan de kan fremsætte kommentarer eller forespørgsler og om de rettigheder, som de har, hvis de mener, at de kan blive ringere stillet af den foreslåede overdragelse

AIG's beslutning om at placere sit nye europæiske hovedkvarter i Luxembourg blev truffet af flere årsager efter en grundig gennemgang af mulige placeringer. Størstedelen af vores forretning, som vi vil tegne i det luxembourgske selskab vil være i det kontinentale Europa, og Luxembourgs geografiske placering midt i det europæiske marked er en stor fordel. Luxembourg er et af de oprindelige medlemmer af EU, og landet har en stabil økonomi, en erfaren og anerkendt forsikringstilsynsmyndighed og er generelt et knudepunkt for finansielle tjenesteydelser. AIG Europe vil også blive reguleret af det lovgivningsmæssige rammeværk, der er udstukket i Solvency II, som implementeret i Luxembourg, der giver forsikringstagere et højt beskyttelsesniveau.

AIG Europe er registreret i Luxembourg og vil drive virksomhed fra hovedkvarteret i Luxembourg by. Selskabet vil være autoriseret af den luxembourgske forsikringstilsynsmyndighed, Commissariat aux Assurances (CAA). Selskabet er et AIG-koncernselskab og vil fungere som AIG-koncernens nye europæiske forsikringsselskab, og vil tilbyde forsikringsprodukter og -løsninger på tværs af Europa, ligesom AEL gjorde tidligere. De samme teams vil fortsætte med at tegne forsikring og håndtere erstatningskrav, ligesom de gør nu, og vores kontaktoplysninger vil forblive de samme.

Ja. Den foreslåede overdragelse vedrører alle AELs policer (herunder selskabets policer i Storbritannien, EØS og resten af verden). Hvis højesteret i England og Wales (højesteret) godkender den foreslåede overdragelse, vil rettens beslutning gælde for alle forsikringstagere i henhold til engelsk lovgivning og anerkendes i alle andre EØS-jurisdiktioner.

Det juridiske og lovgivningsmæssige rammeværk vedrørende den foreslåede overdragelse har til formål at sikre, at forsikringstageres interesser beskyttes, og at dækningen og fordelene for alle grupper af forsikringstagere i AEL ikke forringes. Som en del af den foreslåede overdragelse varetages alle vores forsikringstageres interesser i kraft af en grundig gennemgangsprocedure, der omfatter:

  • udnævnelsen af en uafhængig ekspert, der skal udfærdige en rapport til højesteret om de mulige konsekvenser af den foreslåede overdragelse for forsikringstagere,
  • muligheden for, at forsikringstagere og interesserede parter kan gøre indsigelse mod eller give udtryk for eventuelle bekymringer i forbindelse med den foreslåede overdragelse, enten til højesteret eller til AIG, hvorefter disse bekymringer videregives til PRA, FCA, den uafhængige ekspert samt højesteret,
  • tæt konsultation med PRA og FCA, som også vil udfærdige en rapport om den foreslåede overdragelse til højesteret,
  • godkendelse af den foreslåede overdragelse af højesteret

Vi overvåger nøje den politiske udvikling, og vi vil tage hensyn hertil, hvis den tilvejebringer en mere sikker tidslinje og struktur for Storbritanniens fremtidige forhold til Europa.  Vores aktuelle prioritet er at sikre, at vi kan fortsætte med at betjene vores nuværende forsikringstagere og tegne ny forsikringsvirksomhed i hele Europa efter Brexit.  Vi forventer som sådan ikke nogen ændring til vores omstruktureringsplaner på nuværende tidspunkt.